ЗА АКАДЕМИЯТА

ОСНОВАВАНЕ НА БАЛКАНСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И КУЛТУРАТА

Идеята за създаването на Балканска Академия се оказа твърде навременна и близка до желанията на учените не само на Балканския полуостров, но и в целия свят, защото между нейните членове основатели има 36 наши учени и специалисти и 54 учени (девет академици, двама член-кореспонденти, над тридесет и пет професори и доктори на науките от чуждестранни академии, университети и научни институти) от 31 страни, включително от Малайзия, Южна Африка, Русия, Япония, САЩ и др.

На 19 април 2001 г. в Националния музей “Земята и хората” в София, бе проведено Учредително събрание на което бе основана Балканската Академия на Науките и Културата като сдружение с нестопанска цел. Бяха приети Устава на Академията, Академичните изследователски направления и ръководните органи на Академията. Върховен орган на Академията е Общото Събрание. Управителен орган на Академията е Управителният Съвет, а научната дейност на Академията се ръководи от Научен Съвет.

Балканската Академия на Науките и Културата като юридическо лице е сдружение с нестопанска цел, учредена без срок и е регистрирана от Софийския Градски съд съгласно съответните законови разпоредби за юридическите лица.

Балканската Академия на Науките и Културата е доброволно сдружение с нестопанска цел и не е свързано с политически партии, сдружения и формации и не влияе по никакъв начин върху политическите, идеологическите и религиозни позиции и мнения на своите членове.

Съгласно приетия Устав, Балканската Академия на Науките и Културата е независима, доброволна, неправителствена, неполитическа, научна, просветна и културна обществена организация на най-изтъкнати учени и специалисти, дейци на културата и образованието, обединени от идеята за необходимостта от дейност за нов, съвременен научен, културен и образователен прогрес, както и за оптимално и съвместно устойчиво развитие на Балканските държави, във взаимодействие с всички други страни. Като такава организация Академията има следните цели:

 - Развиване и разпространяване на националните и международни хуманистични ценности;
 - Синергично и колегиално обединяване на усилията на учени и специалисти, дейци на културата и образованието, за да постигнат нов, научен и културен напредък чрез авангардни идеи и методи, за оптимално и съвместно устойчиво развитие на Балканските държави, във взаимодействие с всички други страни;
 - Поставяне основите на подходящите за Третото Хилядолетие нови знания и образование и нова култура с цел осигуряване на бъдещото благоденствие на Балканските народи, във взаимодействие с всички други страни;
 - Намиране научно обосновани, хуманни и практически решения за предотвратяване на Тройната Глобална Катастрофа (демографския взрив, опустиняването на планетата и изчерпването на природните ресурси).

 Средствата за постигане на целите на Балканската Академия на Науките и Културата са:

 - Провеждане съвместни основни познавателни (фундаментални) и приложни изследвания в избрани, съвременни академични направления с участието на учени и специалисти от балканските и други страни, в рамките на краткосрочни и дългосрочни проекти;
 - Международен обмен на идеи и знания чрез ежегодни конференции, вкл. на база Интернет; семинарни занимания и публикуване на трудове, сборници от конференции и конгреси, вестници и списания, издавани на български или английски езици, или на английски и на езика на съответната Балканска страна.