„БАЛКАНИРЕКО ’16“

“БАЛКАНИРЕКО ‘16, 78   Април  2016 г.

Научна програма Участници – 90

Гости от чужбина, членове на Академията

Изнесени доклади: 55 на български и английски езици

Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”,  т. 9

   
Инвеститури на учени, творци и личности на които Научният съвет на Балканската Академия на Науките и Културата присъди академични титли: Академици:

От България – 1

Член-кореспонденти:

От България – 1

Доктори хонорис кауза:

От България – 8